+995 (032) 250 00 55

ხმოვანი მენიუ IVR

ინტერაქტიული ხმოვანი მენიუ საშუალებას იძლევა ავტომატურ რეჟიმში აწარმოოთ დიალოგი აბონენტთან, მიაწოდოთ ზოგადი და პერსონალური ინფორმაცია.ivr_en

ლოდინის რიგები

თუ ყველა ოპერატორი დაკავებულია, ზარი ყოვნდება რიგში. კონკრეტული ამოცანის მიხედვით შესაძლებელია განისაზღვროს რიგში მყოფი ზარების მაქსიმალური რაოდენობა, ლოდინის დრო.  rigi

ოპერატორთა შორის განაწილების ალგორითმები

შემომავალი ზარი შემოდის ყოველგავრი შეზღუდვების გარეშე და ეძებს თავისუფალ ოპერატორს შემთხვევითი შერჩევით ან წინასწარ გაწერილი, დამკვეთისთვის სასურველი ალგორითმის მიხედვით.op-ktg

ოპერატორის მიმაგრება აბონენტზე

დამკვეთის ბიზნეს ოპერაციებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია აბონენტის მიმაგრება კონკრეტულ ოპერატორზე. აბონენტი განმეორებითი ზარის დროს, სურვილის შემთხვევაში შეძლებს დაუკავშირდეს იმ ოპერატორს, რომელსაც ესაუბრა წინა დარეკვისას.

კლიენტთა ბაზის ფორმირება

შემომავალი ზარებიდან, ავტომატურად ფორმირდება კლიენტთა მონაცემთა ბაზები არსებული რეკვიზიტებით, შესაძლებელია ბაზის აქტუალიზაცია და მათი ინტეგრაცია CRM თუ სხვა ნებისმიერ პროგრამებთან.

ინფორმაცია აბონენტის შესახებ

ზარის შემოსვლისას ოპერატორი ხედავს ინფორმაციას აბონენტის შესახებ თუ მას ერთხელ მაინც დაურეკავს თქვენთან და მის შესახებ კლიენტთა მონაცმთა ბაზაში დაფიქსირებულია რაიმე ტიპის მონაცემი. აგრეთვე, ჩანს მისი მომართვების სტატისტიკა.

დიალოგური ფორმები

ოპერატორი ამუშავებს შემომავალ ზარს სცენარის შესაბამისად, რომელსაც ზედმიწევნით შეესაბამება სამუშაო ფანჯარა, რომელიც გამოისახება ეკრანზე საუბრის მომენტში.


რამდენიმე კამპანია ერთდროულად

სისტემა იძლევა საშუალებას ვაწარმოოთ რამდენიმე გამავალი დავალება ერთდროულად. თითოეული მათგანისთვის შესაძლებელია ინდივიდუალურად შეირჩეს ადრესატები, დიალოგური ფანჯრები და ოპერატორები.

გამავალ ზარზე დავალების ავტომატურად ფორმირება

გამავალი ზარის დავალების ფორმირება ხორციელდება გრაფიკის მიხედვით ან რაიმე მოვლენის დადგომისას. მაგალითად, შეკვეთების მიღებისას – შემხვედრი ზარის შემოსვლისას ან შეკვეთის სტატუსის შეცვლისას.

გამავალი ზარების განხორციელების განრიგის მექანიკურად ფორმირება

გამავალი ზარის დავალების ფორმირება შესაძლებელია არაავტომატურად. მენეჯერი თვითონ განსაზღვრავს რომელმა ოპერატორმა რომელ აბონენტს დაურეკოს.

დიალოგური ფორმები

ოპერატორი ამუშავებს გამავალ ზარს დიალოგურ ფორმაში, რომელიც ზუსტად შეესაბამება სასაუბრო სცენარს და რომელიც ჩნდება ეკრანზე აბონენტთან საუბრის მომენტში.

AI – ავტოინფორმატორი

უნიკალური საშუალება, მინიმალურ დროში, მინიმალური დანახარჯებით, სისტემის მეშვეობით განახორციელოთ წინასწარი შერჩეული ტექსტით გამავალი ზარი აბონენტებთან მათ მობილურ თუ სტაციონალურ ტელეფონებზე. მიიღოთ რეპორტები ზარების სტატუსებთან დაკავშირებით.

გამავალი კომუნიკაციის ალტერნატიული გზები

გარდა გამავალი სატელეფონო კომუნიკაციისა, შესაძლებელია SMS და E-mail კომუნიკაციები                    .SMS- E-mail


რეგისტარაცია ნებისმიერი სამუშაო ადგილიდან  

ნებისმიერ ოპერატორს შეუძლია ავტორიზაცია გაიაროს ნებისმიერი სამუშაო ადგილიდან.Log in

ინფორმირება შესვენებების შესახებ

სუპერვაიზერს აქვს საშუალება განსაზღვროს ოპერატორების სამუშაო გრაფიკები, შესვენებები. შესაბამისი დროის დადგომამდე ოპერატორი და სუპერვაიზერი იღებს შეხსენებებს.sesia

შესრულებული სამუშაოს პერსონალური მაჩვენებლები

სისტემა აფიქსირებს როგორც პერსონალურად ოპერატორის, ასევე მთლიანად ქოლ-ცენტრის დატვირთვის მაჩვენებლებს

მზადყოფნის სატატუსები

სისტემას აქვს საშუალება განსაზღვროს ოპერატორის სამუშაო მდგომარეობა – თავისუფალია, დაკავებულია, რეკავს (გამავალი ზარის შემთხვევაში), მიუწვდომელია.

statusebi


რესურსების დინამიური მართვა

სუპერვაიზერს შეუძლია ქოლ-ცენტრის რესურსების მართვა რეალურ დროში, დაამატოს ან მოაკლოს ოპერატორი დავალებების მიხედვით მათი დატვირთულობის მიხედვით.

kontroli da martva

იგების მართვა

ქოლ-ცენტრის ყველა შემომავალი ზარი ვარდება რიგში. თუ რიგი გაიზარდა კონკრეტულ რაოდენობამდე, სუპერვაიზერი მიიღებს შეტყობინებას.

.

დატვირთულობის კოეფიციენტი

პროგრამას გააჩნია ისეთი ინდიკატორი, როგორიცაა დატვირთულობის კოეფიციენტი. ის გვაჩვენებს როგორც მთლიანი ქოლ-ცენტრის, ასევე თითოეული ოპერატორის დატვირთვის დონეს.

სამუშაო გრაფიკები

სისტემაში წინასწარ არის განსაზღვრული ოპერატორების სამუშაო გრაფიკები. ოპერატორს შეუძლია გააკეთოს განაცხადი მათი კორექტირების შესახებ. ცვლილება დარეგისტრირდება სუპერვაიზერის თანხმობის შემდეგ.

grafiki


ტექნიკური რეპორტები

შემომავალ და გამავალ ზარებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ტექნიკური მახასიათებლისგან კონფიგურირებული ფართო სპექტრის რეპორტები.

შინაარსობრივი რეპორტები

შემომავალი და გამავალი ზარების შინაარსობრივი ანალიზი. ზარების კატეგორიზაცია შინაარსობრივი მახასიათებლების მიხედვით.

საუბრის ჩანაწერები

ფიქსირდება აბსოლიტურად ყველა შემომავალი, გამავალი, შიდა ზარების აუდიო ჩანაწერი. მათი ძიება შეიძლება თარიღით, აბონენტის ნომრით …

მონაცემთა ექსპორტი

ყველა მონაცემი, რომელიც დაგროვილია ქოლ-ცენტრის მიერ და ასახულია რეპორტებში, შესაძლებელია დაექსპორტდეს ცხრილურ ან გრაფიკულ ფაილებში, ასევე სხვა CRM სისტემებში.

pdf-jpg-word-icons2.


ჩანაწერის მოძებნა და მოსმენა

თანამშრომელს, რომელსაც აქვს შესაბამისი უფლება, ხელეწიფება მოძებნოს ჩანაწერი თარიღის, ტელეფონის ნომრის, ოპერატორის, საუბრის შინაარსის მიხედვით და მოუსმინოს მას.

.

ჩანაწერის ექსპორტი

შესაბამისი უფლების ქონის შემთხვევაში, სისტემის მომხმარებელს შეუძლია ჩანაწერების ექსპორტი WAV ფაილში.

.

chanaweri


სასაუბრო სცენარები შემომავალ ზარებზე

შემომავალი ზარების შინაარსობრივი დამუშავების მიზნით სისტემას გააჩნია წინასწარ ფორმირებული, სასაუბრო სცენარს მორგებული დიალოგური ფანჯრები, რომელიც ავტომატურად იხსნება შემომავალი ზარზე პასუხისას. აუთსორსინგული ქოლ-ცენტრებისთვის – სხვადასხვა ნომერზე შემომავალ ზარებზე გაიხსნება სხვადასხვა დიალოგური ფანჯრები.

სასაუბრო სცენარები გამავალ ზარებზე

გამავალ ზარებისთვის სასაუბრო სცენარებზე (სატელეფონო გაყიდვები, მარკეტინგული კვლევები, ბაზების აქტუალიზაცია, სხვა) მორგებული დიალოგური ფანჯრები ოპერატორს ეხმარება ზედმიწევნით ზუსტად შეასრულოს დავალებები და დააფიქსიროს შინაარსობრივი შედეგები.


Software ინტეგრაცია

სისტემა შესაძლებელია ინტეგრირდეს და ონლაინ რეჟიმში, სინქრონიზირებულად მოახდინოს სასურველი მონაცემების გაცვლა თქვენი ERP, CRM თუ სხვა ნებისმიერი SQL, MY SQL ტიპის ბაზებზე მომუშავე პროგრამებთან.

Hardware ინტეგრაცია

სისტემა შესაძლებელია ინტეგრირდეს ტექნიკურ მოწყობილებეთან GSM Gatway და ა.შ.


რიორიტეტები და მართვა

სხვადასხვა ტიპის პარამეტრებიდან გამომდინარე, შემომავალი ზარის პრიორიტეტი შეიძლება შეიცვალოს. მეტად პრიორიტეტული ზარები ოპერატორებთან მოხვდება სხვა დანარჩენებზე მალე.

იგში დგომის დროისა და სიღრმის შეზღუდვა

შესაძლებელია როგორც ლოდინის მაქსიმალური დროის, ასევე რიგში მყოფი აბონენტების რაოდენობის შეზღუდვა.

მომლოდინე აბონენტების ინფორმირება

საჭიროების შემთხვევაში, რიგში მდგომ აბონენტებს მიეწოდებათ ინფორმაცია მათი რიგის პოზიციასა და სავარაუდო ლოდინის დროის შესახებ.

სცენარის გახმოვანება

რიგში დგომისას აბონენტებს შეეძლებათ ჩაერთოს IVR, რომელიც შესთავაზებს ინტერაქტიულ ნავიგაციას ხმოვან მენიუში.

ქოლ-ცენტრის ეფექტური მუშაობისთვის აუცილებელია მუდმივად ვადევნოთ თვალყური როგორც შიდა ფუნქციონალურ, ასევე ხარისხობრივ მაჩვენებლებს. ამისათვის ჩვენ შევქმენით მოქნილი, მრავალდონიანი რეპორტების სისტემა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას შევაგროვოთ, გავფილტროთ ინფორმაცია ქოლ-ცენტრის ნებისმიერი კომპონენტის მუშაობის შესახებ.

ფუნქციონალურ მაჩვენებლებში თავმოყრილია ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია ქოლ-ცენტრის ფუნქციონალურად გამართულად მუშაობისათვის. მაგ: ლოდინის რიგების კონტროლი, მომსახურების დონე (Service Level), ოპერატორების სამუშაო დრო და ა.შ.

შინაარსობრივი რეპორტები გვეხმარება თვალყური ვადევნოთ და სწარაფი რეაგირება მოვახდინოთ მომხმარებლების მოთხოვნებზე. გვაძლევს საშუალებას განისაზღვროს ზარების ტიპები: პრეტენზიები,  ინფორმაციული, შეკვეთები და ა.შ.

გთავაზობთ, სისტემაში არსებული რამოდენიმე რეპორტის აღწერას:

FOP

ოპერატორების ფლეშ პანელი (FOP)

სისტემა განსაზღვრავს ოპერატორის და ნებისმიერი ტელეფონის სამუშაო მდგომარეობას – თავისუფალია, დაკავებულია, რეკავს (გამავალი ზარის შემთხვევაში), მიუწვდომელია.

statusebi

 

რომელი ოპერატორი რა ნომერს და რამდენი ხანი ესაუბრება. ან რომელი ოპერატორი არ პასუხობს ზარს.

ASA

პასუხის საშუალო სიჩქარე (ASA)

ტექნიკური მაჩვენებელი  ASA (Average Speed of Answer) ახდენს დემონსტრირებას იმისას, თუ რამდენ დროს კარგავს კლიენტი ქოლ-ცენტრთან დაკავშირებისას ოპერატორის პასუხის მოლოდინში. აღნიშნული მაჩვენებელი გიქმნით წარმოდგენას თქვენი ქოლ-ცენტრის ეფექტურობის შესახებ. აგრეთვე,გაუმკლავდებით თუ ვერა მიმდინარე და მოსალოდნელ დატვირთვებს.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მოგცემთ საშუალებას შეაფასოთ მათი მუშაობის ეფექტიანობა.

SL cxrili
SL

მომსახურების დონე (SL)

Service Level – სამუშაო რესურსების დაგეგმვის ძირითადი მაჩვენებელია. ქოლ-ცენტერების ტერმინოლოგიაში SL -ი კლიენტების მომსახურების ხარისხის მაჩვენებელია. ის მოცემულია განსაზღვრული დროის პერიოდში ნაპასუხები ზარების პროცენტული მაჩვენებლის სახით. მაგალითად, შემოსული ზარების 80% ოპერატორებმა მიიღეს დაკავშირებიდან პირველი 20 წამის განმავლობაში ანუ SL = 80/20.

სტანდარტული, ყველა პროექტისათვის საერთო SL მნიშვნელობა არ შეიძლება არსებობდეს. ის განისაზღვრება ინდივიდუალურად, პროექტების და დასმული ბიზნეს-მიზნების შესაბამისად. მაგალითად, ბანკის შემომავალი ხაზისთვის აუცილებელია ზარების მიღება/დამუშავება უმოკლეს ვადაში, მისთვის SL შეიძლება განისაზღვროს 95/5. ლუდის გათამაშების ცხელი ხაზისთვის 80/20 და ა.შ.

რაც მეტია ოპერატორი ხაზზე, მით ნაკლებია ლოდინის დრო.

გასათვალისწინებელია, რომ SL მკვეთრად იცვლება 1 ოპერატორის დამატება ან მოკლებისას

ამოცანის გადასაჭრელად გამოიყენება ორი გზა: ექსპერტის შეფასება, მათემატიკური მოდელი.

Answered Call

ნაპასუხები ზარები (Answered Calls)

ზარები, რომლებსაც უპასუხეს ოპერატორებმა. გვაძლევს შემდეგ ინფორმაციას:

 • ნაპასუხები ზარების რაოდენობა;
 • საშუალო ხანგრძლივობა;
 • სულ საუბრის ხანგრძლივობა;
 • ლოდინის საშუალო ხანგრძლივობა.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მოგცემთ საშუალებას შეაფასოთ თითოეული მათგანის მუშაობის ეფექტიანობა.

რიგის მიხედვით

ნაპასუხები ზარები, აგრეთვე, შეგიძლიათ ნახოთ თითოეული რიგის ანუ ტელეფონის ნომრის (რამდენიმეს არსებობის შემთხვევაში) მიხედვით.

Unanswered Call

უპასუხო ზარები (Unanswered Calls)

ზარები, რომლებიც განხორციელდა სამუშაო საათებში და არ იყო ნაპასუხები ოპერატორების მიერ. მაჩვენებელი გვაძლევს შემდეგ ინფორმაციას:

 • უპასუხო ზარების რაოდენობა;
 • ლოდინის საშ. დრო კავშირის გაწყვეტამდე;
 • საშუალოდ რიგში პოზიცია კავშირის გაწყვეტამდე;
 • საშუალოდ საწყისი პოზიცია რიგში;
 • კავშირის გაწყვეტის მიზეზი

უპასუხო ზარები მიხედვით

აღნიშნული რეპორტით შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული რიგის უპასუხო ზარები.

ASA

გამოტოვებული ზარები (Miss Calls)

ზარები, რომლებიც განხორციელდა არასამუშაო საათებში. რეპორტი გვეხმარება ოპტიმალურად განვსაზღვროთ ქოლ-ცენტრის სამუშაო საათები და გვაძლევს საშუალებას მოვახდინოთ უკუკავშირი იმ აბონენტებთან, რომლებიც გვიკავშირდებოდნენ არასამუშაო საათებში.

მაჩვენებელი გვაძლევს შემდეგ ინფორმაციას:

 • გამოტოვებული ზარების რაოდენობა;
 • ზარის განხორციელების თარიღი და დრო;
 • აბონენტის ნომერი;
 • ლოდინის საშ. დრო კავშირის გაწყვეტამდე.

რიგის მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული რიგების (ტელეფონის ნომრების) მიხედვით.

ASA

დამუშავებული ზარები (Handled Calls)

ეს არის მაჩვენებელი, რომლიც გვიჩვენებს იმ ნაპასუხები  ზარების რაოდენობას, რომლის დამუშავებაც (ზარის შესახებ აუცილებელი ველების შევსება) შეძლეს ოპერატორებმა.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მათი მუშაობის ეფექტიანობის შეფასების კიდევ ერთი შესაძლებლობაა.

ASA

დაუმუშავებული ზარები (Unhandled Calls)

ტექნიკური მაჩვენებელი  ASA (Average Speed of Answer) ახდენს დემონსტრირებას იმისას, თუ რამდენ დროს კარგავს კლიენტი ქოლ-ცენტრთან დაკავშირებისას ოპერატორის პასუხის მოლოდინში. აღნიშნული მაჩვენებელი გიქმნით წარმოდგენას თქვენი ქოლ-ცენტრის ეფექტურობის შესახებ. აგრეთვე,გაუმკლავდებით თუ ვერა მიმდინარე და მოსალოდნელ დატვირთვებს.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მოგცემთ საშუალებას შეაფასოთ მათი მუშაობის ეფექტიანობა.

ASA

დაუმუშავებული ზარები (Unhandled Calls)

ტექნიკური მაჩვენებელი  ASA (Average Speed of Answer) ახდენს დემონსტრირებას იმისას, თუ რამდენ დროს კარგავს კლიენტი ქოლ-ცენტრთან დაკავშირებისას ოპერატორის პასუხის მოლოდინში. აღნიშნული მაჩვენებელი გიქმნით წარმოდგენას თქვენი ქოლ-ცენტრის ეფექტურობის შესახებ. აგრეთვე,გაუმკლავდებით თუ ვერა მიმდინარე და მოსალოდნელ დატვირთვებს.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მოგცემთ საშუალებას შეაფასოთ მათი მუშაობის ეფექტიანობა.

ASA

დაუმუშავებული ზარები (Unhandled Calls)

ეს არის მაჩვენებელი, რომლიც გვიჩვენებს იმ ნაპასუხები  ზარების რაოდენობას, რომლის დამუშავებაც (ზარის შესახებ აუცილებელი ველების შევსება) შეძლეს ოპერატორებმა.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მათი მუშაობის ეფექტიანობის შეფასების კიდევ ერთი შესაძლებლობაა.

ASA

დაუმუშავებული ზარები (Unhandled Calls)

ტექნიკური მაჩვენებელი  ASA (Average Speed of Answer) ახდენს დემონსტრირებას იმისას, თუ რამდენ დროს კარგავს კლიენტი ქოლ-ცენტრთან დაკავშირებისას ოპერატორის პასუხის მოლოდინში. აღნიშნული მაჩვენებელი გიქმნით წარმოდგენას თქვენი ქოლ-ცენტრის ეფექტურობის შესახებ. აგრეთვე,გაუმკლავდებით თუ ვერა მიმდინარე და მოსალოდნელ დატვირთვებს.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მოგცემთ საშუალებას შეაფასოთ მათი მუშაობის ეფექტიანობა.

ASA

ქოლ-ცენრის და ოპერატორების დატვირთულობის კოეფიციენტი

ტექნიკური მაჩვენებელი  ASA (Average Speed of Answer) ახდენს დემონსტრირებას იმისას, თუ რამდენ დროს კარგავს კლიენტი ქოლ-ცენტრთან დაკავშირებისას ოპერატორის პასუხის მოლოდინში. აღნიშნული მაჩვენებელი გიქმნით წარმოდგენას თქვენი ქოლ-ცენტრის ეფექტურობის შესახებ. აგრეთვე,გაუმკლავდებით თუ ვერა მიმდინარე და მოსალოდნელ დატვირთვებს.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მოგცემთ საშუალებას შეაფასოთ მათი მუშაობის ეფექტიანობა.

ASA

დაუმუშავებული ზარები (Unhandled Calls)

ტექნიკური მაჩვენებელი  ASA (Average Speed of Answer) ახდენს დემონსტრირებას იმისას, თუ რამდენ დროს კარგავს კლიენტი ქოლ-ცენტრთან დაკავშირებისას ოპერატორის პასუხის მოლოდინში. აღნიშნული მაჩვენებელი გიქმნით წარმოდგენას თქვენი ქოლ-ცენტრის ეფექტურობის შესახებ. აგრეთვე,გაუმკლავდებით თუ ვერა მიმდინარე და მოსალოდნელ დატვირთვებს.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მოგცემთ საშუალებას შეაფასოთ მათი მუშაობის ეფექტიანობა.

ASA

დაუმუშავებული ზარები (Unhandled Calls)

ტექნიკური მაჩვენებელი  ASA (Average Speed of Answer) ახდენს დემონსტრირებას იმისას, თუ რამდენ დროს კარგავს კლიენტი ქოლ-ცენტრთან დაკავშირებისას ოპერატორის პასუხის მოლოდინში. აღნიშნული მაჩვენებელი გიქმნით წარმოდგენას თქვენი ქოლ-ცენტრის ეფექტურობის შესახებ. აგრეთვე,გაუმკლავდებით თუ ვერა მიმდინარე და მოსალოდნელ დატვირთვებს.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მოგცემთ საშუალებას შეაფასოთ მათი მუშაობის ეფექტიანობა.

ASA

დაუმუშავებული ზარები (Unhandled Calls)

ტექნიკური მაჩვენებელი  ASA (Average Speed of Answer) ახდენს დემონსტრირებას იმისას, თუ რამდენ დროს კარგავს კლიენტი ქოლ-ცენტრთან დაკავშირებისას ოპერატორის პასუხის მოლოდინში. აღნიშნული მაჩვენებელი გიქმნით წარმოდგენას თქვენი ქოლ-ცენტრის ეფექტურობის შესახებ. აგრეთვე,გაუმკლავდებით თუ ვერა მიმდინარე და მოსალოდნელ დატვირთვებს.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მოგცემთ საშუალებას შეაფასოთ მათი მუშაობის ეფექტიანობა.

ASA

დაუმუშავებული ზარები (Unhandled Calls)

ტექნიკური მაჩვენებელი  ASA (Average Speed of Answer) ახდენს დემონსტრირებას იმისას, თუ რამდენ დროს კარგავს კლიენტი ქოლ-ცენტრთან დაკავშირებისას ოპერატორის პასუხის მოლოდინში. აღნიშნული მაჩვენებელი გიქმნით წარმოდგენას თქვენი ქოლ-ცენტრის ეფექტურობის შესახებ. აგრეთვე,გაუმკლავდებით თუ ვერა მიმდინარე და მოსალოდნელ დატვირთვებს.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მოგცემთ საშუალებას შეაფასოთ მათი მუშაობის ეფექტიანობა.

ASA

დაუმუშავებული ზარები (Unhandled Calls)

ტექნიკური მაჩვენებელი  ASA (Average Speed of Answer) ახდენს დემონსტრირებას იმისას, თუ რამდენ დროს კარგავს კლიენტი ქოლ-ცენტრთან დაკავშირებისას ოპერატორის პასუხის მოლოდინში. აღნიშნული მაჩვენებელი გიქმნით წარმოდგენას თქვენი ქოლ-ცენტრის ეფექტურობის შესახებ. აგრეთვე,გაუმკლავდებით თუ ვერა მიმდინარე და მოსალოდნელ დატვირთვებს.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მოგცემთ საშუალებას შეაფასოთ მათი მუშაობის ეფექტიანობა.

ASA

დაუმუშავებული ზარები (Unhandled Calls)

ტექნიკური მაჩვენებელი  ASA (Average Speed of Answer) ახდენს დემონსტრირებას იმისას, თუ რამდენ დროს კარგავს კლიენტი ქოლ-ცენტრთან დაკავშირებისას ოპერატორის პასუხის მოლოდინში. აღნიშნული მაჩვენებელი გიქმნით წარმოდგენას თქვენი ქოლ-ცენტრის ეფექტურობის შესახებ. აგრეთვე,გაუმკლავდებით თუ ვერა მიმდინარე და მოსალოდნელ დატვირთვებს.

ოპერატორების მიხედვით

აღნიშნული მაჩვენებელი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც მთლიანად ქოლ-ცენტრის, ასევე ცალკეული ოპერატორის მიხედვით, რაც მოგცემთ საშუალებას შეაფასოთ მათი მუშაობის ეფექტიანობა.

CMG – გადაწყვეტილება TD Group-ისგან

 

✓ თანამედროვე IP ტელეფონია ფართო ფუნქციონალით

✓ სისტემის ადაპტაციის შესაძლებლობა ბიზნესის მოთხოვნებთან

✓ ქართული ინტერფეისი და პროგრამის შემქმნელის ტექნიკური მხარდაჭერა

Untitled-3

კონფიგურაციები

Untitled-9  ინსორსინგული და აუთსორსინგული ქოლ-ცენტრებისთვის

- აუცილებელი ინსტრუმენტების სრული კომპლექტი

- მონაცემთა ბექაპირების სისტემა, მდგრადობის მაღალი ხარისხი

- ქოლ-ცენტრის ინტეგრაცია სხვა პროგრამულ უზრუნველყოფებთან

 2 სახელმწიფო და მუნიციპალური სამსახურებისათვის

- მოქალაქეთა ინფორმირება განცხადებებზე რეაგირებების შესახებ

- ავტომატური გამავალი შეტყობინებები (ზარი, SMS, E-mail)

- ქოლ-ცენტრის ინტეგრაცია სხვა მართვის პროგრამებთან

3  სატელეფონო გაყიდვებისთვის

- გაყიდვის სცენარების კონსტრუქტორი

- ზარების განხორციელების ავტომატური სისტემა

- მუშაობის ხარისხის კონტროლი და თანამშრომლების მოტივაცია

 4 ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის

- საერთო სატელეფონო ცენტრი ყველა ფილიალისთვის 

- ინტეგრაცია საბანკო პროგრამულ უზრუნველყოფებთან

- ვალდებულებების შესახებ წინასწარი ავტოინფორმირება

5  ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურებისთვის

- ზარების სეგმენტაცია მომართვის შინაარსების მიხედვით

- ლოდინის რიგების კონტროლი და მათი განტვირთვის მექანიზმი

- ტექნოლოგია “ზარი საიტიდან” ან პროგრამიდან

 6 ონლაინ სესხების კომპანიებისათვის

- ქოლ-ცენტრის ინტეგრაცია ონლაინ სესხების პრგრამასთან 

- ვებ-ჩათის მოდული, სოც. ქსელებიდან მომართვების მონიტორინგი

- კონფიგურირებადი სატელეფონო, SMS, E-Mail ავტოინფორმატორი

7  კოლექტორული სამსახურებისთვის

- call-ლისტების ავტომატური გენერირება

- პროგრესული, მასიური სატელეფონო ავტოინფორმატორი

- ოპერატორის ფანჯრის კონფოგურაცია სცენარების მიხედვით

 8 კომუნალური სამსახურებისთვის

- ერთიანი სატელეფონო სისტემის შექმნა

- სადისპეტჩერო ფუნქციების კონფიგურაცია

- გაუმართაობების შესახებ ავტომატური ინფორმირება 

9  ინტერნეტ მაღაზიებისა და კურიერული სამსახურებისთვის

- საიტზე შეკვეთის ფორმებთან ინტეგრაცია

- მყისიერი სიგნალი შეკვეთის მიღებისას

- კლიენტებთან კონტაქტების ავტომატიზაცია

- შეკვეთის შესრულების სტადიების მონიტორინგი

integracia342342

Call App-ის ინტეგრაცია თქვენს ბიზნეს-პროგრამებთან აქცევს მას კომპლექსურ ინსტრუმენტად, რომელიც გაძლევთ საშუალებას ერთიან ინტერფეისში იმუშაოთ ზარებთან და, ამავე დროს, მართოთ ბიზნეს-პროცესები:
– მიიღოთ და დაამუშავოთ შეკვეთები
– იმუშაოთ საწყობთან და კონტრაგენტებთან
– მიიღოთ და განახორციელოთ ზარები
– ჩაიწეროთ საუბრები და მიიღოთ სტატისტიკა

შემომავალი კომუნიკაცია პაკეტი 1
3000
პაკეტი 2
4500
პაკეტი 3
8000
ხმოვანი მენიუ IVR?
ოპერატორთა შორის განაწილების ალგორითმები?
ლოდინის რიგები?
დიალოგური ფორმები?
კლიენტთა ბაზის ფორმირება? -
ინფორმაცია აბონენტის შესახებ? - -
ოპერატორის მიმაგრება აბონენტზე? - -
დამატებითი ფუნქციების ფორმირება? - -
გამავალი კომუნიკაცია
დიალოგური ფორმები?
გამავალი ზარების განხორციელები განრიგის მექანიკურად ფორმირება?
გამავალ ზარზე დავალების ავტომატურად ფორმირება? -
რამდენიმე კამპანია ერთდროულად? -
SMS მოდულის ინტეგრაცია? - -
E-mail მოდული ინტეგრაცია? - -
დამატებითი ფუნქციების ფორმირება? - -
ოპერატორის სამუშაო ადგილი
ოპერატორების ფლეშ პანელი (FOP)?
მზადყოფნის სატატუსები?
შესრულებული სამუშაოს პერსონალური მაჩვენებლები? -
რეგისტარაცია ნებისმიერი სამუშაო ადგილიდან? -
ინფორმირება შესვენებების შესახებ? -
დამატებითი ფუნქციების ფორმირება? - -
კონტროლი და მართვა
რესურსების დინამიური მართვა რეალურ დროში?
რიგების მართვა რეალურ დროში?
დატვირთულობის კოეფიციენტი? -
სამუშაო გრაფიკები, ცვლები? -
დამატებითი ფუნქციების ფორმირება? - -
სტატისტიკა და რეპორტები
ოპერატორების ფლეშ პანელი (FOP)?
პასუხის საშუალო სიჩქარე (ASA)?
მომსახურების დონე (Service Level)?
ნაპასუხები ზარები (Answered Calls)?
უპასუხო ზარები (Unanswered Calls)?
გამოტოვებული ზარები (Miss Calls)?
დამუშავებული ზარები (Handled Calls)?
დაუმუშავებული ზარები (Unhandled Calls)?
სტატისტიკა ზარის კატეგორიის მიხედვით (ინფორმაცია, პრეტენზია, ა.შ)?
სტატისტიკა ზარის ქვე-კატეგორიის მიხედვით (მრავალდონიანი)? -
უპასუხო ზარები ოპერატორების მიხედვით? -
გაცემული დავალებები და მათი სტატუსები? - -
დავალებები პასუხისმგებელი პირების მიხედვით? - -
დამატებითი ფუნქციების ფორმირება? - -
საუბრის ჩანაწერები
ჩანაწერის მოძებნა და მოსმენა?
ჩანაწერის ექსპორტი?
დამატებითი ფუნქციების ფორმირება? - -
სამუშაო სცენარები
სასაუბრო სცენარები შემომავალ ზარებზე?
სასაუბრო სცენარები გამავალ ზარებზე?
დამატებითი ფუნქციების ფორმირება? - -
რიგების მართვა
პრიორიტეტები და მართვა?
რიგში დგომის დროისა და სიღრმის შეზღუდვა?
მომლოდინე აბონენტების ინფორმირება? -
სცენარის გახმოვანება? -
დამატებითი ფუნქციების ფორმირება? - -
CRM
დავალებების ფორმირება? - -
დავალებების შესრულების მონიტორინგი? - -
სიახლეების, ინფორმაციის გაზიარება მომხმარებლებს შორის? - -
შემომავალი ზარიდან ფორმირებული დავალებები? - -
გამავალი ზარიდან ფორმირებული დავალებები? - -
დამატებითი ფუნქციების ფორმირება? - -
პროექტის შემდგომი 1 თვიანი უფასო ტექნიკური მხარდაჭერა?
პროექტის შემდგომი 3 თვიანი უფასო ტექნიკური მხარდაჭერა? -
პროექტის შემდგომი 6 თვიანი უფასო ტექნიკური მხარდაჭერა? - -
პაკეტის მორგება დამკვეთის ბიზნეს-პროცესებზე?