შენი ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია

ბიზნეს პროცესების ანალიზი

კომპანიებში ბიზნეს პროცესის ანალიზი ყველაზე ხშირად კეთდება მათი შემდგომი ოპტიმიზაციის, ანუ გამარტივების მიზნით რათა შემცირდეს მათი განხორციელებისას წარმოქმნილი შეფერხებები და ხარჯები.

* დაგვიტოვე საკონტაქტო ინფორმაცია

ბიზნეს პროცესების ანალიზის კონცეფცია

მონაცემთა შეგროვება, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბიზნეს პროცესის სტრუქტურის დასახასიათებლად და ძირითადი ინდიკატორების შესაგროვებლად.

როგორც თავად პროცესის, ასევე მისი ცალკეული ელემენტების ღირებულება (როგორიცაა თანამშრომლების ხელფასი, შიდა საკომუნიკაციო ხარჯები, გადასახადები, ინვენტარისა და ტექნიკის ცვეთა და ა.შ.).

ხარისხი. თუ ეს არისთქვენი მომხმარებელი, მაგალითად, კომპანიის კლიენტი, ეს მაჩვენებელი შეიძლება შეფასდეს საჩივრების არსებობით და რაოდენობით, დეფექტების რაოდენობით, საგანგებო სიტუაციებით, როდესაც ვადები არ იყო დაცული ან მოთხოვნები არ იყო დაცული.
მართვის ინსტრუმენტებისა და პროცესების გაანალიზება. რათა დავრწმუნდეთ, რომ ოპერაციები შესაბამისი ოპერაციები არ მოითხოვს ავტომატიზაციას ან ცვლილებების შეტანას.

პროცესების ხარისხობრივი ანალიზი

სვოტ ანალიზი და პრობლემური სფეროების იდენტიფიცირება.

ბიზნეს პროცესის შესრულების ინდიკატორები

სირთულე, დამუშავებადობა, კონტროლირება, ინტენსივობა.

პროცესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდი

პროცესი, პროდუქტი, მომხმარებლის კმაყოფილება.

მუშაობის ეფექტურობის გაუმჯობესების გზა

მენეჯმენტის კვლევა და მისი მუშაობის ეფექტურობა.

ბზინეს პროცესების ანალიზის სახეები

ყველაზე ხშირად პროცედურის დაწყებისას კომპანიები აგროვებენ საჭირო მონაცემებს ღირებულების, ხარისხის, პროდუქტიულობის და სხვა მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების შესახებ და აანალიზებენ მათ დინამიკაში.

ანალიზის რეგულარულობა

ბიზნეს პროცესის ანალიზი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცედურა, რომელიც საშუალებას აძლევს საწარმოებს წარმატებით გაიზარდონ და განვითარდნენ. ის რეგულარულად უნდა განხორციელდეს და განსაკუთრებით იმ დროს, როცა კონტროლირებადი ფინანსური მდგომარეობა უარესდება, ან როცა კომპანია უბრალოდ ეუფლება ბიზნესის ახალ მიმართულებებს.

თქვენი ბიზნეს პროცესების ავომატიზაციისა და გამატივების პროცედურა

ანალიზი

ბიზნეს პროცესების შეფასების მდგომარეობა

დოკუმენტაციის შედგენა

კომპანიაზე მორგებული დოკუმენტაციის შედგენა

სოფტის დანერგვა

მორგებული სოფტის შემუშავება, დანერგვა

ტრენინგები და მხარდაჭერა

თანამშრომლებისათვის ტრენინგების ჩატარება